create your own web page

Reklamační řád pro smlouvy o dílo

Tento reklamační řád se vztahuje ke smlouvám o dílo uzavřené se SARMI - Michal Šurý

Reklamační řád pro zákazníky SARMI - Michal Šurý, IČO: 1612441, DIČ:CZ9007015006, Markov 407, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, (dále jen zhotovitel) s provozovnou v obchodním domě Centrum, Velehradská 1206, 686 01 Uherské Hradiště, taky pro smlouvy o dílo uzavírané na dálku prostřednictvím webové stránky WWW.SARMI.CZ, komunikace e-mailem nebo telefonicky.

1

Úvodní ustanovení

Práva objednatele z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem a v souladu s obecně závaznými předpisy. Zhotovitel seznámí objednatele s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost objednatele mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
Objednatel může dílo reklamovat, pokud provedení díla neodpovídá dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za vady, které jsou na díle v době převzetí, po převzetí odpovídá za vadu pouze v případě, že porušil svoji smluvní nebo zákonnou povinnost. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nevhodnou povahou věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pokud na nevhodnost věci či příkazu objednatele upozornil bez zbytečného odkladu, nebo nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
Při zhotovení díla na zakázku jsou upřednostněny reklamační podmínky stanovené ve smlouvě o dílo. 

2

Uplatnění reklamace

Objednatel má právo uplatnit reklamaci ve kterékoliv provozovně zhotovitele, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytované služby, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zhotovitel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že dílo není možné dopravit k do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o dílo, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí zhotovitel vadu po dohodě s objednavatelem buď na místě nebo jiným způsobem. Objednatel je v takovém případě povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

3

Lhůta pro uplatnění práv

Objednatel musí vytknout zjevné vady při převzetí díla, jiné než zjevné vady musí objednavatel zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději do dvou let od předání díla. Pokud objednatel dílo přijme bez výhrad nebo pokud vady neoznámí bez zbytečného odkladu, může zhotovitel namítnout, že objednatel neuplatnil své právo včas a reklamaci může zamítnout.

4

Vyřízení reklamace

Zhotovitel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, objednatelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude objednatel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5

Práva z vad

Vada díla je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by objednatel smlouvu o dílo neuzavřel v případě, že by takovou vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má objednatel dle své volby právo na provedení náhradního díla, opravu, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má objednavatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

6

Zpracovaná věc

Je-li součástí díla věc, kterou zhotovitel pro objednavatele opatřil a která se při provádění díla zpracuje (např. díl, náhradní součástka apod.), má zhotovitel vůči objednavateli postavení prodávajícího. Objednateli přísluší práva z vadného plnění zejména dle ustanovení o kupní smlouvě a prodeji zboží v obchodě. Reklamace dílu nebo součástky se pak řídí reklamační řádem pro spotřební zboží.

7

Záruka za jakost

Poskytl-li zhotovitel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

8

Náklady a řešení sporu

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má objednatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
Nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může se objednatel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, zejména na systém ww.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

9

Záruka se nevztahuje

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním.
Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobené:

neodbornou montáží
neodborným použitím zařízení či jeho části
mechanickým poškozením nebo opotřebením
živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy, indukované na telefonní lince nebo napajecími zdroji apod.)Věci na zakázku se řídí Smlouvou o dílo následně reklamačním řádem pro smlouvu o dílo.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se vyhovět jeho požadavkům. Vyrábíme označení s dlouhotrvající životností a moderním designem.


Obchodní dům CENTRUM Uherské Hradiště
Parkoviště 30 min zdarma

Mobil: 776159920
E-mail: info@sarmi.cz 

 

      Zavoláme vám

      Nechte nám váš kontakt.

     

    Sociální sítě