how to make your own website for free

Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky jsou součástí každého obchodního případu SARMI - Michal Šurý

1

1. Uzavření smlouvy

1.1. Tuto cenovou nabídku je za účelem uzavření smlouvy o dílo potřeba řádně podepsanou zaslat na e-mail info@sarmi.cz anebo poštou s podpisem a razítkem na adresu: SARMI - Michal Šurý, Markov 407, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika. Tato cenová nabídka je platná 14 dnů od její vypracování. Objednavatelem řádně podepsaná cenová nabídka se stává návrhem na uzavření smlouvy.

1.2. Tato cenová nabídka se považuje za platně uzavřenou smlouvu o dílo:
1.2.1. její podpisem oběma smluvními stranami v písemní formě anebo
1.2.2. v případě zaslání její skenu Objednavatele na výše uvedenou e-mailovou adresu Zhotovitele spolu s razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za Objednavatele považuje za uzavřenou její následným potvrzením ze strany Zhotovitele v písemní formě anebo prostřednictvím e-mailové zprávy (dále i jako „Smlouva“), přičemž lhůta na přijetí návrhu na uzavření Smlouvy zaslaného Objednavatelem trvá po dobu 30 dnů po jeho doručení Zhotoviteli,

1.3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy. A to zejména, ne však výlučně v případě, pokud:
1.3.1. uplynula platnost cenové nabídky uvedena v bodu 1.1. Smlouvy,
1.3.2. s ohledem na vytíženost provozovny Zhotovitele by nebylo možné zaručit dodání Díla ve lhůtě uvedené ve Smlouvě - v takovém případě je Zhotovitel oprávněn navrhnout Objednavateli náhradní termín dodání Díla, který se považuje za akceptován písemným potvrzením Objednavatele anebo potvrzením Objednavatele prostřednictvím e-mailové zprávy,
1.3.3. v smyslu požadavků Objednavatele, resp. v smyslu specikace Díla by zhotovení takového Díla mohlo podle názoru Zhotovitele poškodit pověst anebo dobré jméno Zhotovitele anebo by v smyslu daných pokynů bylo Dílo nižší kvalitativní úrovně, než u běžných děl zhotovených Zhotovitelem anebo by takové Dílo nebylo v souladu s dobrými mravy anebo s příslušnými právními předpisy anebo technickými normami, anebo by byla ohrozena bezpečnost,
1.3.4. existuje pochybnost Zhotovitele o schopnosti Objednavatele uhradit řádně a včas Cenu (a to zejména, ne však výlučně s ohledem na finanční situaci Objednavatele v smyslu zveřejněné anebo poskytnuté účetní závěrky anebo v případě porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku, probíhající konkurzní anebo restrukturalizační řízení, vyhlášení konkurzu na majetek Objednavatele anebo povolení restrukturalizace Objednavatele, krizi Objednavatele, probíhající soudní řízení, v kterém Objednavatel vystupuje jako účastník anebo strana sporu, nepravdivostí některého z vyhlášení Objednavatele uvedeného v této Smlouvě anebo jinak poskytnutého Zhotoviteli existenci omeškání se splněním závazku anebo jiné povinnosti vůči Zhotoviteli, apod.)

2

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel je povinný na základě této Smlouvy zhotovit (vykonat) Dílo a dodat ho Objednavateli za podmínek uvedených v této Smlouvě

2.2. V případě, pokud je uvedeno výše v této Smlouvě, Zhotovitel je povinen zároveň vykonat montáž Díla

2.3. Objednavatel je povinný za zhotovení Díla (a montáž, pokud se na ní smluvní strany dohodly) uhradit Zhotoviteli Cenu ve výšce dohodnuté v této Smlouvě a převzít Dílo

3

Cena za dílo

3.1. Objednavatel je povinný uhradit Zhotoviteli za vykonání Díla dojednanou Cenu (v smyslu rozpočtu ceny díla uvedeného výše) následovným způsobem:
3.1.1. nevratnou zálohu ve výšce 100 % z Ceny je Objednavatel povinný uhradit nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy (dále i jako „Záloha“),
3.1.2. Cena je kalkulována na základě Objednavatelem dodaných podkladů. Do cen není zahrnuta daň z přidané hodnoty platná dle příslušných právních předpisů (ke dni vyhotovení cenové nabídky je DPH ve výšce 21 %), které Zhotovitel připočte k dohodnuté ceně.

3.2. Zhotovitel je oprávněn jednostranně navýšit Cenu o nepředvídané výdaje spojené se zhotovováním Díla anebo jeho montáží, které jsou
nestandardní při aplikaci a tady nezmíněny, jako demontáž a montáž zařízení při výkonu, nestandardní požadavky od Objednavatele anebo třetí osobou (pro takové případy se nezaručuje úplnost rozpočtu uvedeného výše). Objednavateli nevzniká právo odstoupit od Smlouvy z důvodu navýšení Ceny určené na základě rozpočtu. Zhotovitel je povinný oznámit potřebu překročení Ceny podle rozpočtu nejpozději do 14 dnů, ode dne, kdy se dověděl o potřebě navýšení Ceny. Opožděním s oznámením potřeby překročení Ceny nezaniká nárok Zhotovitele na úhradu navýšené Ceny.

3.3. Smluvní strany se dohodli, že vlastníkem zhotovovaného Díla je Zhotovitel. Objednavatel nabývá vlastnické právo k Dílu až uhrazením celé Ceny a po splnění všech dalších jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči Zhotoviteli vyplývajících ze Smlouvy. V případě, že Objednavatel řádně a včas neuhradil cenu Díla, Zhotovitel je oprávněn Dílo odmontovat a odebrat, k čemu je Objednavatel povinný poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, jak i zabezpečit součinnost třetích osob, kterých součinnost je k vykonání demontáže a odebraní nevyhnutná.

3.4. Pokud se Smluvní strany po uzavření Smlouvy dohodnou na omezení rozsahu Díla a pokud nedojednají jeho důsledky na výši Ceny, je
Objednavatel povinný zaplatit Cenu.

3.5. Zaplacením nebo uhrazením Ceny (resp. Zálohy) se rozumí výlučně připsání nančních prostředků na bankovní účet Zhotovitele.

4

Způsob a podmínky zhotovení díla

4.1. Zhotovitel není povinný začít se zhotovováním Díla do momentu řádného uhrazení Zálohy.

4.2. Zhotovitel není povinný dodat Dílo Objednavateli do zaplacení celé Ceny v případě, pokud má odůvodněnou pochybnost a schopnosti
Objednavatele řádně a včas uhradit dohodnutou Cenu (např. v případě podání návrhu na vyhlášení konkurzu anebo povolení restrukturalizace vůči Objednavateli, probíhajícího soudního nebo exekučního řízení, v kterém vystupuje Objednavatel jako žalovaný nebo povinný resp. dlužník povinného, existence nesplněné pohledávky vůči Zhotoviteli, krize nebo úpadek Objednavatele, apod.) V takovém případě se Cena stává splatnou na základě výzvy Zhotovitele, v rámci které Zhotovitel uvedl skutečnost zpochybňující schopnost Objednavatele uhradit Cenu a v rámci které stanovil lhůtu na zaplacení Ceny. V takovém případě je Zhotovitel povinný dodat, resp. namontovat Dílo až po uhrazení Ceny v celé výšce. Lhůta na dodání Díla se prodlužuje o dobu, o kterou se Objednavatel opozdil uhrazením Ceny.

4.3. Zhotovitel je povinný dodat Dílo nejpozději do termínu dohodnutého v bodě „TERMÍN" výše, pokud není v Smlouvě uvedeno jinak. Smluvní strany se dohodli, že Zhotovitel je oprávněn dodat, resp. vykonat montáž Díla i před dohodnutým termínem. Odevzdání Díla před dohodnutým termínem dodání Díla není porušením jakýchkoliv závazků anebo povinností Zhotovitele.

4.4. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovováním Díla i třetí osoby podle vlastního uvážení.

4.5. Do rukou Objednavatele při odevzdání Díla bude podle okolností odevzdáno: protokol o stavu Díla (odevzdávající a přebírací protokol), dodací list, faktura.

4.6. Objednavatel je povinný poskytnou Zhotoviteli potřebnou součinnost za účelem zhotovení a odevzdání, resp. montáže Díla. Objednavatel je taktéž povinný na poptávku Zhotovitele poskytnout mu všechny informace potřebné za účelem řádné specikace Díla a jeho řádného zhotovení. Objednavatel není oprávněn kontrolovat zhotovování Díla předtím, než ho Zhotovitel vyzve k převzetí Díla.

4.7. Všechny věci a materiál potřebný na zhotovení Díla obstará Zhotovitel pokud se Smluvní strany nedohodli jinak.

4.8. V rozsahu, v jakém není Dílo specikováno v této Smlouvě nebo v jiných písemných podkladech akceptovaných Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn zhotovit Dílo podle jeho vlastního uvážení, přičemž Zhotovitel není povinný řídit se jinými pokyny Objednavatele, pokud takové pokyny Zhotovitel výslovně písemně neakceptoval.

4.9. V případě, pokud by specikace Díla v této Smlouvě měla podle uvážení Zhotovitele za následek snížení kvality Díla, životnosti Díla anebo jiný negativní vliv na jeho vlastnosti, anebo by byla taková specikace nedostatečná za účelem zhotovení, anebo by zhotovení takového Díla mohlo dle názoru Zhotovitele poškodit pověst nebo dobré jméno Zhotovitele anebo by v smyslu daných pokynů bylo Dílo nižší kvalitativní úrovně, než u běžných děl zhotovených Zhotovitelem anebo by takové Dílo nebylo v souladu s dobrými mravy nebo s příslušnými právními předpisy anebo technickými normami, je Zhotovitel oprávněn zhotovování Díla přerušit, přičemž lhůta na dodání Díla se prodlužuje o dobu trvání takových komplikací nebo nedostatků.

4.10. V případě, pokud se Objednavatel dozví o jakýchkoliv nedostatcích nebo nevhodnosti specikace Díla v smyslu předchozího odseku, je povinný o tom bezodkladně informovat Zhotovitele.

4.11. Objednavatel tímto dává Zhotoviteli bezodplatný souhlas na dobu 70 let, aby Zhotovitel vyobrazení, fotograe Díla, obchodné jméno
Objednavatele a jeho obchodní značku použil na účely propagace společnosti Zhotovitele a na jiné reklamní účely, a to zejména na jejich zveřejnění na webové stránce a sociálních sítích Zhotovitele.

4.12. V případě, pokud by ve Smlouvě výše bylo dojednáno dodání, resp. montáž Díla, budou uskutečněny na dojednanou adresu dodání. Cena dopravy je uvedena v bodu „DOPRAVA" výše. V případě doručování kuriérskou službou, tato není povinná vykonat vynášku tovaru do náročnějšího terénu, či vícepodlažní budovy. Z toho důvodu je Objednavatel povinný vykonat vynášku Díla svépomocně, resp. na vlastní náklady. Zhotovitel není povinný uznat reklamaci na nevykonanou vynášku Díla kuriérskou službou.

4.13. V případě, pokud by ze strany Objednavatele nebyli na základě výzvy Zhotovitele řádně zabezpečeny podmínky na to, aby Zhotovitel mohl bez jakýchkoliv omezení vykonat montáž Díla na určeném místě, zaniká povinnost Zhotovitele vykonat montáž Díla. Tím však není dotknuta povinnost Objednavatele zaplatit Cenu v celém rozsahu a převzít Dílo. V případě, pokud se Zhotovitel i přes to rozhodnul vykonat montáž Díla, je oprávněn jednostranně určit náhradní termín montáže Díla, a to podle možností a kapacit jeho provozovny a osob, které mají montáž zabezpečit. Lhůta na dodání Díla v takovém případě neuplyne dřív, než dojde ke skutečnému vykonání montáže Díla za součinnosti Objednavatele.

4.14. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vykonat montáž, resp. přerušit montáž Díla v případě nepříznivého počasí, tj. v případě, pokud bude splněná kterákoliv z následovných podmínek:
4.14.1. na místě a v den montáže Díla úhrn srážek přesáhnul 5 mm/h nebo 120 mm za den (za 24 hod.) anebo podle předpovědi počasí má úhrn srážek přesáhnout tuto hodnotu,
4.14.2. na místě a v den montáže Díla síla větru přesáhla 30 km/h anebo podle předpovědi počasí má vítr přesáhnout takovou rychlost,
4.14.3. na místě a v den montáže Díla byla naměřena teplota vzduchu nižší jak 5 °C anebo podle předpovědi počasí má teplota vzduchu klesnout pod tuto hodnotu,
4.14.4. nastala jiná nepříznivá změna podmínek, v důsledku které by se montáž Díla stala nebezpečnou, technicky nebo nančně náročnější, přičemž dohodnutý termín zhotovení Díla se prodlužuje o počet dnů, během kterých byla splněna některá výše uvedena podmínka. Na účely tohoto bodu se předpovědí počasí rozumí předpověď uvedena na internetových stránkách portal.chmi.cz, model ALADIN.
4.15. Zhotovitel je oprávněn přerušit zhotovování Díla v případě zásahu vyšší moci, kterou je překážka, která nastala nezávisle od vůle Zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti uložené touto Smlouvou, a to až do odstranění anebo odpadnutí takové překážky. O dobu trvání této překážky se zároveň prodlužuje lhůta na dodání Díla.
4.16. Lhůta na dodání Díla se prodlužuje o čas, po který Objednavatel neposkytnul Zhotoviteli potřebnou součinnost za účelem zhotovení, dodání anebo montáže Díla.
4.17. Nebezpečenství škody na Díle snáší během zhotovování Díla Zhotovitel. Nebezpečenství škody na Díle přechází na Objednavatele okamžikem převzetí Díla Objednavatelem. V případě, pokud je Objednavatel v prodlení s převzetím Díla anebo plněním jakékoliv povinnosti Objednavatele z této Smlouvy, včetně prodlení s převzetím Díla, nebezpečenství škody na Díle přechází na Objednavatele okamžikem vzniku prodlení.
4.18. Objednavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu měnit Dílo anebo vykonat úpravy Díla. Zhotovitel je v případě, pokud Objednavatel vykonal takové změny anebo úpravy bez jeho souhlasu, žádat navrácení Díla do původního stavu anebo sám Dílo vrátit do původního stavu na náklady Objednavatele.

5

Nároky z vad díla

5.1. Záruka za Dílo začíná plynout od jeho odevzdání a převzetí a trvá po dobu uvedenou v specikaci Díla výše. Pokud Objednavatel převzal Dílo až po dni, do kterého měl povinnost ho převzít, plyne záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

5.2. Objednavatel je povinný při přebírání Díla řádně a odborným způsobem prohlédnout a zkontrolovat vzhled, stav a funkčnost celého Díla a všechny případné zjištěné vady uvést v přebíracím a odevzdávacím protokolu k Dílu.

5.3. Existence drobných vad a nedokonalostí není důvodem pro odmítnutí převzetí Díla. V takovém případě je Objednavatel povinný dílo převzít, přičemž Zhotovitel takové vady v přiměřené lhůtě odstraní anebo poskytne Objednavateli přiměřenou slevu z Ceny.

5.4. Objednavatel má následovní nároky z vad Díla na základě úplatné reklamace: 5.4.1. pokud je vada odstranitelná, Zhotovitel je podle své volby povinný odstranit takovou vadu, poskytnout slevu z Ceny anebo dodat náhradní Dílo
5.4.2. pokud je vada neodstranitelná a nebráni užívání Díla, Zhotovitel je podle své volby povinný poskytnout Objednavateli přiměřenou slevu z ceny Díla anebo dodat náhradní Dílo
5.4.3. pokud je vada neodstranitelná a brání užívání Díla, je Objednavatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. V případe, pokud s tím Zhotovitel souhlasí, je Objednavatel namísto odstoupení od Smlouvy oprávněn žádat o dodání náhradního Díla 5.4.3.1. Objednavatel je oprávněn požadovat jiné nároky z vad Díla, jenom pokud se na tom Smluvní strany dohodli.

5.5. V případě, pokud má dojít k dodání náhradního Díla anebo pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, Objednavatel je povinný na výzvu Zhotovitele odevzdat mu původně dodané Dílo, resp. poskytnout mu všechnu potřebnou součinnost na demontáž a odebrání Díla.

5.6. Pokud má podle této Smlouvy dojít k odstranění vad Díla, Zhotovitel je povinný je odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Objednavatel uplatnil vůči němu takový nárok z vady Díla a odkdy Zhotovitel vykonal kontrolu Díla za účelem prověření existence vady.

5.7. Pokud má podle této Smlouvy Zhotovitel dodat náhradní dílo, Zhotovitel je povinný toto Dílo dodat v totožné době, jaký byla dohodnuta na dodání Díla, přičemž doba na dodání náhradního díla začíná plynout ode dne, kdy Objednavatel uplatnil vůči Zhotoviteli takový nárok z vady Díla a odkdy Zhotovitel vykonal kontrolu Díla za účelem prověření existence vady.

5.8. Za účelem odstranění vad, resp. dodání náhradního díla je Objednavatel povinný poskytnout Zhotoviteli všechnu potřebnou součinnost za účelem opravy, resp. demontáže a převzetí Díla. Doba na dodání náhradního díla neplyne během doby, kdy Objednavatel neposkytnul takovou potřebnou součinnost.

5.9. Nároky z vad je Objednavatel povinný uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadách dověděl anebo mohl dovědět. Kromě nároků uvedených v tomto článku nevznikají Objednavateli žádné další nároky z vad Díla, pokud se Smluvní strany výslovně nedohodli jinak. V případě, pokud Objednavatel neuplatnil své nároky z vad Díla nejpozději do skončení záruční doby, takové nároky zanikají.

6

Ukončení smlouvy

6.1. Zhotovitel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy, a to prostřednictvím písemného oznámení a odstoupení od Smlouvy anebo oznámení prostřednictvím e-mailové zprávy, a to v následovných případech:
6.1.1. jsou ve vztahu k Objednavateli naplněny podmínky, na základě kterých bude moct být začato konkurzní řízení (resp. vyhlášen konkurz) anebo restrukturalizační řízení (resp. povolena restrukturalizace) anebo likvidační řízení, anebo pokud jsou splněny podmínky, pro které návrh na vyhlášení takového řízení může být zamítnutý pro nedostatek majetku Objednavatele, anebo
6.1.2. došlo k přerušení Zhotovení Díla po dobu alespoň 15 dnů, přičemž toto přerušení bylo způsobeno porušením povinnosti Objednavatele anebo z důvodu nezávislého na vůli Zhotovitele anebo
6.1.3. Objednavatel bez objektivního důvodu odmítne převzít Dílo do 7 dnů od kdy ho na převzetí Zhotovitel vyzval, anebo
6.1.4. Objednavatel anebo třetí osoba, které součinnost je nevyhnutná na dodání Díla, resp. jeho montáž, neposkytne Zhotoviteli součinnost anebo vyžádané informace potřebné na zhotovení, dodání a/anebo montáž Díla, a to ani do 7 dnů od kdy ho na to Zhotovitel vyzval, anebo
6.1.5. kterékoliv z vyhlášení Objednavatele uvedených v článku 32 této Smlouvy se ukáže nebo stane nepravdivým, anebo
6.1.6. Objednavatel je v prodlení s úhradou Ceny anebo její části (včetně Zálohy) o více jak 14 dní, (dále pro všechny uvedené případy i jako
„závažné porušení Smlouvy").

6.2. Po dobu trvání závažného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele neplyne lhůta na dodání Díla.

6.3. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na povinnost Objednavatele uhradit dojednanou smluvní pokutu anebo na jeho povinnost nahradit Zhotoviteli všechny škody, vynaložené náklady anebo jinou újmu způsobenou porušením jeho povinností.

6.4. Od Smlouvy je možné odstoupit jen z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy anebo z důvodů uvedených ve Smlouvě,

6.5. V případě, pokud nedošlo k zhotovení, dodání anebo montáži Díla, z důvodů anebo okolností na straně Objednavatele anebo odstoupením Objednavatele od Smlouvy, pokud byl Zhotovitel ochotný Dílo vykonat, patří Zhotoviteli dojednaná Cena. Cena se však sníží o to, co Zhotovitel ušetřil nevykonáním, nedodáním anebo nenamontováním Díla.

6.6. V případě, pokud došlo k ukončení, resp. zániku Smlouvy jinak než její splněním, Objednavatel má povinnost vrátit Zhotoviteli neporušené Dílo nejpozději do 5 kalendářních dnů. V případě, pokud před ukončením Smlouvy došlo k montáži Díla, Zhotovitel si může vyhradit, že demontáž Díla, za účelem jeho vrácení Zhotoviteli vykoná výlučně Zhotovitel anebo ním pověřena osoba. V případě, pokud k ukončení Smlouvy nedošlo z důvodu porušení povinností Zhotovitele, všechny náklady spojeny s demontáží Díla a jeho přepravou Zhotoviteli je povinný v plném rozsahu hradit Objednavatel.

7

Smluvní pokuty

7.1. V případě, pokud dojde k jakémukoliv závažnému porušení Smlouvy ze strany Objednavatele, zejména naplněním důvodů pro odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem v smyslu 23.a. této Smlouvy a ze strany Zhotovitele zatím nedošlo k začatí zhotovování Díla, Zhotovitel je oprávněn uplatnit vůči Objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 % z dohodnuté Ceny. Tímto není dotčeno právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy.

7.2. V případě, pokud dojde k jakémukoliv závažnému porušení Smlouvy ze strany Objednavatele, zejména naplněním důvodů pro odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem v smyslu 23.a. této Smlouvy a ze strany Zhotovitele došlo k začatí zhotovování Díla, Zhotovitel je oprávněn uplatnit vůči Objednavateli smluvní pokutu ve výši 100 % z dohodnuté Ceny. Tímto není dotčeno právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy.

7.3. V případě prodlení Objednavatele se zaplacením Ceny anebo její části (včetně Zálohy), je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužní částky za každý den prodlení s její úhradou.

7.4. Uplatněním, resp. uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok Zhotovitele na náhradu škody, nákladů anebo jiné újmy ve výšce převyšující smluvní pokutu.

8

Vyhlášení Objednavatele

8.1. Objednavatel podpisem této Smlouvy vyhlašuje, že má dostatek nančních prostředků na uhrazení Ceny a dalších případných závazků z této Smlouvy v celém rozsahu.

8.2. Objednavatel také vyhlašuje, že:
8.2.1. v místě montáže Díla je možné bez omezení umístit a použít zvedací techniku a bez omezení namontovat Dílo
8.2.2. uzavření nebo plnění této Smlouvy Objednavatelem nevyžaduje žádné interní nebo externí schválení, kromě těch které jsou potřebné a byli uděleny
8.2.3. pokud je Objednavatel obchodní společnost, je osobou řádně založenou a existující podle právního řádu (České republiky?) a nezanikla funkce žádného z jeho statutárních orgánů
8.2.4. uzavření této Smlouvy ani plnění závazků z ní vyplývajících nebude mít za následek porušení jakéhokoliv dokumentu anebo obecně závazného právního předpisu, rozhodnutí orgánu veřejné správy, smlouvy anebo jinak založené povinnosti Objednavatele, kterými je Objednavatel vázán a neexistují žádné rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci, které znemožňují Objednavateli uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající
8.2.5. Smlouvu podepisuje osoba mající oprávnění uzavřít Smlouvu
8.2.6. zhotovení Díla Zhotovitelem v smyslu pokynů Objednavatele a této Smlouvy a odevzdání Díla Objednavateli není porušením jakýchkoliv autorských práv Objednavatele anebo jakýchkoliv třetích osob
8.2.7. nemá žádné nezaplacené dluhy po lhůtě jejich splatnosti, nezrušil ani nepozastavil žádné platby svých dluhů a neexistují žádné okolnosti, které by si vyžadovali anebo umožňovali začatí jakéhokoliv správního anebo soudního anebo exekučního anebo konkurzního anebo restrukturalizačního řízení (anebo pro které by mohl být návrh na začatí takového konání zastaven pro nedostatek majetku) anebo by umožňovali uplatňování si nároků ve vztahu, resp. na majetek Objednavatele;
8.2.8. souhlasí s tím, aby Zhotovitel na korespondenci, resp. na poštovních zásilkách týkajících se Smlouvy, uvedl údaj o existenci splatného závazku vůči Zhotoviteli, resp. označení Objednavatele jako dlužníka vůči Zhotoviteli
8.2.9. není účastníkem žádného soudního sporu ani rozhodcovského řízení a neexistují ani žádné spory či řízení, které by byli nerozhodnuté anebo by hrozilo jejich začatí proti Objednavateli a neexistují žádné okolnosti, které by mohli vést k začatí takových soudních sporů či rozhodcovských řízení proti němu; Objednavatel není v úpadku ani v krizi;
8.2.10. vůči Objednavateli se nevedou žádné vyšetřování ani zjišťování ze strany státních anebo správních orgánů, ani není vůči němu anebo vůči jeho majetku vedeno exekuční řízení či výkon rozhodnutí, neexistují žádné okolnosti, které by mohli vést k začatí takových řízení

8.3. Objednavatel bere na vědomí, že pravdivost výše uvedených vyhlášení Objednavatele uvedených v tomto odseku je na straně Zhotovitele skutečností rozhodující pro uzavření této Smlouvy, jelikož Zhotovitel by tuto Smlouvu neuzavřel v případě, pokud by měl vědomost o tom, že Cena nebude řádně a včas uhrazena anebo jiný závazek Objednavatele z této Smlouvy nebude řádně a včas splněn anebo pokud by kterékoli další vyhlášení Objednavatele v této Smlouvě nebylo pravdivé, úplné nebo přesné. Objednavatel zaručuje a zavazuje se zabezpečit, že výše uvedená vyhlášení Objednavatele jsou správné, pravdivé, úplné a přesné ke dni uzavření této Smlouvy. Objednavatel se dále zavazuje zabezpečit, aby tato vyhlášení byla správná, pravdivá, úplná a přesná v každý den až do dne kým budou uspokojeny všechny práva a/anebo pohledávky Objednavatele vyplývající mu z této Smlouvy.

9

Komunikace mezi smluvními stranami

9.1. Dorozumívání mezi smluvními stranami bude probíhat v souladu s obsahem této Smlouvy a ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. Pokud Smlouva nevyžaduje písemnou formu právního úkonu, mohou Smluvní strany zároveň mezi sebou komunikovat i telefonicky, emailem.

9.2. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, všechna písemná oznámení, žádosti, požadavky a ostatní komunikace, která se vyžaduje anebo je v této Smlouvě jinak zvažována, bude se doručovat jedním nebo vícerými z následujících způsobu a bude považována za náležitě doručenou pokud:
9.2.1. bude doručena osobně, při přijatí nebo odmítnutím převzetí, anebo
9.2.2. bude zaslaná faxem, v 2. pracovní den po přijatí potvrzení o přenosu, anebo
9.2.3. bude zaslaná e-mailem, v 2. pracovní den po odeslání e-mailové zprávy, anebo
9.2.4. bude doručena řádně poštovní přepravní společností doporučeně v den převzetí zásilky adresátem, který je vyznačen na příslušném dokladu. V případě, pokud z takového dokladu vyplývá, že adresát je neznámý anebo, že zásilka nebyla převzata v odběrné lhůtě, považuje se za doručenou třetí pracovní den po odeslání,
9.2.5. bude doručena kuriérskou službou, v 3. pracovní den po datu odevzdání kuriérské službě na přepravu anebo v případě dřívějšího doručení k datu doručení na základě potvrzení odesílatele kuriérskou službou.

10

Důvěrné informace

10.1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí žádné třetí osobě, s výjimkou svých zplnomocněných zástupců, auditorů, kteří budou ověřovat účetní závěrku příslušné smluvní strany, poradců, včetně právních poradců, společností přímo nebo nepřímo majetkově anebo personálně propojené se smluvní stranou, anebo v souladu se zákonem anebo požadavkem správního nebo regulačního orgánu anebo jiného orgánu, kterému podléhá v smyslu právních předpisů anebo smluvně, žádné informace týkající se této Smlouvy, o smluvních vztazích s druhou smluvní stranou, a že uchová v tajnosti všechny informace, které případně získá anebo získala během jednání s druhou smluvní stranou o této Smlouvě, při plnění této Smlouvy, anebo které se v budoucnu dozví od druhé smluvní strany, a to včetně informací týkajících se podnikatelské činnosti anebo jiných záležitostí druhé smluvní strany. Tato povinnost trvá i pro případ výpovědi této Smlouvy anebo odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv se smluvních stran anebo jiného způsobu ukončení Smlouvy

10.2. Ustanovení tohoto článku se neaplikuje v případě, pokud je použití informací nevyhnutné na výkon práv a plnění povinnosti z této Smlouvy. Ustanovení tohoto článku se neaplikuje v případě, pokud je použití informací nevyhnutné na výkon práv a plnění povinností z této Smlouvy. Ustanovení tohoto článku se rovněž neaplikuje ani v případě, pokud se informace stala bez přičinění kterékoliv se smluvních stran veřejně anebo obecně známou.

10.3. Kromě výše uvedeného, mají smluvní strany právo jednostranně a bez souhlasu druhé Smluvní strany poskytnout takovéto informace: 10.3.1. pro účely soudního, rozhodčího, správního anebo jiného řízení, kterého je účastníkem, a které se vede v souvislosti s touto Smlouvou
10.3.2. osobě, která pro smluvní strany zpracovává data, a to v rozsahu nevyhnutném na řádné zpracování dat,
10.3.3. osobě, která pro smluvní strany obstarává archivaci Smlouvy, a to v rozsahu nevyhnutném na řádnou archivaci Smlouvy a souvisejících dokumentů
10.3.4. osobě, která projeví zájem nabýt pohledávky Zhotovitele vůči Objednavateli z této Smlouvy

10.4. Každá ze smluvních stran vynaloží přiměřené úsilí, aby zachránila zveřejnění nebo vyzrazení jakýchkoliv důvěrných informací o výše uvedených záležitostech

11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato Smlouva se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v znění pozdějších předpisů českým právem.

11.2. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním prostudovali, souhlasí s její obsahem, potvrzují, že vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli, že ji neuzavřeli pod nátlakem ani za jinak zjevně nevýhodných podmínek.

11.3. Udělení jakéhokoliv pokynu anebo souhlasu ze strany Zhotovitele anebo existenci jakékoliv dohody se Zhotovitelem je v případě sporu povinný prokázat Objednavatel. V případě, pokud objednavatel neví dostatečně prokázat poskytnutí pokynu, souhlasu anebo existenci dohody a v případě, pokud Zhotovitel popírá takový pokyn, souhlas anebo dohodu, má se za to, že taký pokyn anebo souhlas nebyl udělený, resp. že taková dohoda nebyla uzavřena.

11.4. Neuplatnění jakéhokoliv práva kterékoliv smluvní strany vyplývajícího ze Smlouvy, ani žádné prodlení při uplatnění takového práva se nebude vykládat jako vzdaní se takového práva ani jakéhokoliv jiného práva takové smluvní strany, jakékoliv částečné uplatnění jakéhokoliv práva kterékoliv smluvní strany, nebude bránit jakémukoliv dalšímu uplatnění tohoto práva anebo jakéhokoliv jiného práva takové smluvní strany vyplývající ze Smlouvy.

11.5. Pokud je, anebo se stane některé z ustanovení Smlouvy v jakémkoliv ohledu protiprávným, neplatným, neúčinným anebo nevykonatelným, nebude tím dotknuta ani oslabena zákonnost, platnost, účinnost či vykonatelnost zůstávajících ustanovení Smlouvy, kromě případů, pokud je z důvodu důležitosti povahy anebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení zřejmé, že dané ustanovení nemůže být odděleno od ostatních příslušných ustanovení. Smluvní strany se zavazují zabezpečit uskutečnění všech kroků, které budou potřebné na to, aby bylo dohodnuté ustanovení s podobným účinkem, které neplatné ustanovení Smlouvy v souladu s příslušným právním předpisem nahradí. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že některé její nepodstatné části budou smluvními stranami dohodnuty dodatečne po její uzavření (resp. tato Smlouva umožňuje takový výklad), smluvní strany potvrzují, že se před uzavřením této Smlouvy dohodli na tom, že tato skutečnost nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

11.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se vyhovět jeho požadavkům. Vyrábíme označení s dlouhotrvající životností a moderním designem.


Uherské Hradiště
Trasa Jarošov - Bílovice

Mobil: 776159920
E-mail: info@sarmi.cz 

 

      Zavoláme vám

      Nechte nám váš kontakt.

     

    Sociální sítě